Firma ve Proje Değerlemesi

Firmanızın makul değeri Uluslararası Değerleme Standartları’yla uyumlu olarak piyasa, maliyet ve gelir yaklaşımlarına dayalı olarak hesaplanır. Yatırım yapmayı düşündüğünüz projelere ilişkin fizibilite etütleri hazırlanır, ihale yönetimi kapsamında ön teklif ve açık usul teklif süreçlerine ilişkin fiyatlandırma kararlarına esas teşkil edecek finansal modeller oluşturulur. Ekibimiz gerek ulusal gerekse de uluslararası seviyede çok farklı sektörlere ilişkin firma ve proje değerlemesi faaliyetlerinde bulunmuştur.

Finansal Yapılandırma ve Stratejik Finansman Politikası Yönetimi

Konjonktürle uyumlu sermaye yapısının tesisine dayalı olarak finansal kaldıraç etkisinden optimum seviyede faydalanılması amaçlanır. Sermaye yapısı değişimine ilişkin iletişim süreci hizmet kapsamında yürütülür. Fon tedarik alternatifleri oluşturulur ve karşılaştırılır.

Entelektüel Sermaye ve Marka Değerlemesi

Olağan raporlamaya konu edilmeyen bilanço dışı (işletme için yaratılan) maddi olmayan duran varlıklar değerlenir. Maddi olmayan duran varlıklar makul değerinin tespiti özellikle TTK 376. Madde kapsamında yayınlanan ara bilançoların önemli bir bileşenidir. ISO 10668 kapsamında firmanızın marka değer tespiti yapılır ve raporlanır. Bilanço dışı maddi olmayan duran varlıklar ile marka değeri ilişkisi çerçevesinde sonuçların tutarlılığı analiz edilir.

Maliyet-Hacim-Kar Analizlerine Dayalı Stratejik Yönetim Karar Desteği

Firmanızın bütçeleme kapsamında fiyatlandırma, üretim planlaması, maliyet kontrolü, pazarlama stratejisi gibi kararlarında esas teşkil edecek maliyet ve kar fonksiyonlarının tesisi amaçlanır. Giderlerin ürüne ve gider yerine göre direkt ve endirekt özellikleri ile giderlerin faaliyet hacmiyle ilişkisi çerçevesinde sabitlik ve değişkenlik özellikleri belirlenir. Maliyet-hacim-kar ilişkilerini ortaya koyan fonksiyonlara dayalı olarak yönetimsel kararlar desteklenir ve planlamada yaşanabilecek sapmaların önüne geçilmesi hedeflenir.

Halka Arz Süreci (Öncesi ve Sonrası) Yönetimi

Firmanızın doğru zamanda, doğru oranda ve doğru fiyatla halka arzının sağlanması hedeflenmektedir. Ekibimiz tarafından halka arz öncesi değerlendirme yapılır ve stratejik yol haritası oluşturulur. Süreçte yer alacak tüm aktörlerin koordinasyonunda ve halka arz sonrasında yönetim danışmanlığı icra edilir.

Uluslararası Vergi Planlaması (Yurtdışı şube ağı planlaması ve yönetimi dahil)

İkili vergi anlaşmalarının sağladığı istisnalar çerçevesinde vergi maliyetlerinde minizasyon sağlayan iş modelleri ve yapıları tesis edilir, yürütülür.

Yapılandırılmış Finans Uygulamaları Planlaması ve Yönetimi

Gerek çok şirketli yapılar, gerek birden çok sektörde faaliyet gösteren şirketler gerekse ortak girişimler için riskin arileştirilmesi, nakit akışlarının önceliklendirilmesi, yükümlülüklerin teminatlandırılması çerçevesinde öz kaynak karlılıklarının ayrıştırılarak yönetilebildiği yapıların tesisi veya yeniden yapılandırılması amaçlanır.

Sürdürülebilirlik Muhasebesi ve Raporlaması

Firmanın faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları çerçevesinde raporlanır. Firmanın talep etmesi durumunda işletmenin kendi sürdürülebilirlik muhasebesini icra edebileceği sürdürülebilirlik departmanı kurulumunda yönetim danışmanlığı icra edilir.

Değer Yaratma Sürecinin Analizi ve Entegre Raporlama

Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında firmanın iş modeline dayalı olarak raporlamaya konu sermayelerin değer yaratma sürecindeki etkisi raporlanır. Firmanın talep etmesi durumunda işletmeye kendi entegre raporlamasını yapma becerisini kazandırmak için yönetim danışmanlığı icra edilir.

Küçülme Stratejileri Planlaması ve Yönetimi

Makro ekonomik koşullar veya işletmeye özgü nedenler çerçevesinde firmalar küçülmek zorunda kalabilirler. Küçülmek büyümeye nazaran çok daha dikkatli ve stratejik yönetime ihtiyaç duyan bir aksiyondur. Firma küçülürken cari faaliyet hacmi potansiyelini ve entelektüel sermayesini kaybetmemelidir. Ekibimiz tarafından küçülme sürecinde etkin yönetim danışmanlığı icra edilir.

Satın Alma ve Birleşme Süreç Yönetimi

Satın alma ve birleşme faaliyetlerinde firmanız adına doğrulama ve uzlaşma faaliyetlerinde rol alıyoruz. Değerin tespiti, satın alma ve birleşme planlaması, pazarlık süreci, finansman alternatiflerinin değerlendirilmesi gibi çok sayıda alt faaliyette etkin rol alıyoruz.

Uluslararası Stratejik Ortaklık Süreç Yönetimi

Dünya Bankası, çerçeve programları ve benzeri uluslararası projelerde bütçelemede, teklif sunumunda, doğrudan temin pazarlık görüşmelerinde, proje raporlamalarında kuruluşunuz adına yönetim danışmanlığı icra ediyoruz.

Stratejik Değer Zinciri Süreç Yönetimi

Firmanız için işletme sermayesi finansman yapısını tesis ediyoruz. Nakit, alacak ve stok yönetimi çerçevesinde tedarik sürecinden satış sürecine değin faaliyet döngüsünün olası problemlerinin saptıyor ve devir hızı artışı sağlayacak stratejiler oluşturup, uygulanmasını temin ediyoruz.